POLSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE

00-281 Warszawa, ul. Jezuicka 6, tel. +48 (0*22) 831-39-28

www.ptn.pl; ptn@ptn.pl

 

AUKCJA 21

 

Sobota, 22 maja 2004 r.

godz. 10:00

Miejsce Aukcji:

POLSKIE TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE

ZARZĄD GŁÓWNY

WARSZAWA, ul. Jezuicka 6 

Przedmioty wystawione na Aukcję będą udostępnione do wglądu w dniu Aukcji,
tj. 22 maja (sobota) w siedzibie Zarządu Głównego PTN,
Warszawa, ul.Jezuicka 6, w godzinach 9:00 - 10:00

Następna, 22. Aukcja PTN, odbędzie się w listopadzie 2004 r.

Dokładny termin podamy na naszej stronie internetowej - www.ptn.pl

Walory na Aukcję są przyjmowane cały czas.@ Copyright by Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Warszawa 2004

Przedruk z Katalogu Aukcyjnego jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu zgody ZG PTN.

 

Opracowanie Katalogu:
Kazimierz Drożdż
przy współpracy Komisji Aukcyjnej:
Julian Bieniaś, Kazimierz Blicharz, Krzysztof Filipow, Adam Zając

Redakcja techniczna i skład: Wiesław Kopicki

Zdjęcia: Warszawskie Centrum Numizmatyczne

Druk: ALDAN Warszawa, ul. Okopowa 78, tel. (0*22) 838-60-01 w. 217; (0*22) 497-63-36

 

REGULAMIN AUKCJI

1. Organizatorem aukcji jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego z siedzibą w Warszawie.

2. Aukcja odbywa się zgodnie z układem obiektów w katalogu. W szczególnych wypadkach prowadzący aukcję może układ ten zmienić. Informacja o ewentualnej zmianie porządku aukcji będzie podana licytującym.

3. Opisy są podane w katalogu w dobrej wierze i na podstawie aktualnych informacji i wiedzy ekspertów.

4. Ewentualne wątpliwoci mogą być zgłoszone Komisji Aukcyjnej wyłączne przed aukcją, a w trakcie aukcji przed przebiciem kwestionowanego numeru. W wypadku niejasnoci przedmiot może być z aukcji wycofany. Licytanci będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów, ich wady i zalety, i żadne reklamacje po zakończeniu aukcji nie będą uwzględniane.

5. Organizator aukcji nie odpowiada za wady prawne przedmiotów zgłoszonych na aukcję.

6. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania i są w każdym przypadku indywidualnymi szacunkami. Stany zachowania podane są zgodnie z klasyfikacją przyjętą dla danej kategorii zabytków i traktowane są również jako indywidualne szacunki.

7. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli walorów numizmatycznych (komis) i w imieniu licytujących.

8. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest posiadanie katalogu aukcyjnego, zgłoszenia uczestnictwa przez pobranie numeru licytacyjnego i wpłacenie zwrotnego wadium w wysokości 100 zł.

9. Udział w aukcji może nastąpić również korespondencyjnie przez pisemne złożenie oferty lub e-mailem - ptn@ptn.pl z wybranym oznaczeniem limitu tj. najwyższej oferowanej ceny. Proponowane limity są dla organizatora aukcji informacją cile poufną.

10. Organizatorzy aukcji mogą odmówić wydania numeru licytacyjnego osobom, które wcześniej nie wywiązały się z zobowiązań wobec PTN w związku z poprzednimi aukcjami lub z innych istotnych przyczyn.

11. Tzw. postąpienie w licytacji tj. podwyższenie stawki w trakcie aukcji zwyczajowo wynosi:

10 - 50 zł - o 2 zł.

50 - 100 zł. - o 5 zł.

100 - 500 zł. - o 10 zł.

500 - 1000 zł. - o 20 zł.

powyżej 1000 zł. - o 50 zł.

Aukcjoner może przyjąć inną stawkę postąpienia w licytacji.

12. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. W sytuacji wątpliwej, czy nastąpiła podwyżka ceny, jak też przy innych niepewnych sytuacjach kwota przebicia będzie raz jeszcze wywołana. W kwestiach wątpliwych dopuszcza się również powtórzenie licytacji danego numeru.

13. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany przedmiot w dniu aukcji, a w przypadku uczestnictwa korespondencyjnego w przeciągu 10 dni od dnia aukcji. W przypadku nie uregulowania należności w terminie naliczane będą ustawowe odsetki.

14. Od zgłaszającego walory na aukcję organizator pobiera 10% wylicytowanej kwoty na koszty organizacyjne, a ewentualny zysk z aukcji przeznaczony zostanie na cele statutowe PTN.

15. Do wylicytowanej ceny dolicza się kupującemu 5% stanowiące opłatę skarbową i koszty manipulacyjne.

16. Fakt zgłoszenia obiektów na aukcję przez właściciela, jak i przystąpienie do licytacji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Przedmioty wykonane przed 9 maja 1945 roku mogą być wywiezione z kraju wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

BIBLIOGRAFIA

Ahl. - Ahlström Almer Hemmingsson, Sveriges Mynt 1521-1977, Stockholm 1976.

Cz. - E. Hutten-Czapski, Catalogue de la collection des médailles et monnaies Polonaises, Graz 1957.

Dav. - J. S. Davenport, European crowns, Galesburg 1961.

Fbg. - F. Friedensburg, Schlesiens Münzen und Medaillen, Breslau 1901.

Jeg. - K. Jaeger, Die Deutschen Münzen seit 1871.

Kaim. - R. Kaim, Russiche Numismatik, Braunschweig 1968.

Kop. - E. Kopicki ,Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych, Warszawa 1995.

Kurp. - J. Kurpiewski, Katalog monet polskich 1506-1573 oraz 1576-1586, Warszawa 1984.

M.W. - Medale Mennicy Państwowej.

Mił. - Cz. Miłczak, Katalog polskich pieniędzy papierowych od 1794 r., Warszawa 2002.

Mocz. - J. Moczydłowski, Ilustrowany katalog obligacji Polski przed i porozbiorowej, Warszawa 1992.

Neu. - E. Neumann, Brandenburg-Preusische Münzprägungen, Köln 1977.

Par. - J. Parchimowicz, Katalog monet polskich - obiegowych i kolekcjonerskich od 1916 r., Szczecin 2003.

Pick - A. Pick, World paper money. T. 1-2, Iowa 1994-1995.

Price - M. J. Price, The Coinage in the Name of Alexander the Great and Philip Arrhidaeus. A British Museum Cata- logue, I-II, Zurich/London 1991.

Spas. - J. G. Spaskij, Ruskaja monetnaja sistema, Leningrad 1970.

Stel. - W. Stela, Polskie odznaki honorowe i pamiątkowe, Warszawa 2001.

Strz. - J. Strzałkowski, Medale polskie 1901-1944, Warszawa 1981.

T. - J. Tyszkiewicz, Podręcznik numizmatyczny zawierający ceny amatorskie monet polskich od 1506-1795, Kraków 1890.

Uzd. - W. W. Uzdennikow, Monety Rosji - 1700-1917, Moskwa 1985.

GRECJA

Aleksander Wielki 336-323 p.n.e. - emisja pośmiertna

*1. tetradrachmma, 17,2 g, Fenicja, Ake, 29 rok = 319/8 r. p.n.e., Price 3274A II 750.-

RZYM

Domicjan 81-96

2. denar b.d., m. Rzym, Av.: głowa władcy i napis Rv.: stojąca postać bogini, Sear 795 III- 50.-

Trajan 98-117

3. denar b.d., m. Rzym, Sear 887 III 70.-

4. (pozycja wycofana z Aukcji) - -

RZYM, GRECJA

5. zestaw 3 sztuk monet - 2 szt. milierensów i Konstantyn Wielki III/IV 75.-

POLSKA

6 7 8 9

Władysław Herman 1081-1102

*6. denar b.d., m. Kraków, Kop. 32 R1 III+ 300.-

Bolesław Krzywousty 1107-1138

*7. denar b.d., m. Kraków, Av.: walka ze smokiem, Kop. 44 R2 III+ 400.-

Bolesław Kędzierzawy 1146-1173

*8. denar b.d., m. Kraków, Av.: dwaj książęta za stołem, Kop. 56a R1 III 400.-

Kazimierz Wielki 1333-1370

* 9. półgrosz b.d., m. Kraków, Kop. 342 R4 III 700.-

 

Ludwik Węgierski 1370-1382

10

* 10. kwartnik ruski b.d., m. Lwów, Av.: ukoronowana litera L i napis Rv.: lew i napis,

Kop. 3063 R5 - niedobity, gięty i prostowany III- 400.-

Władysław Jagiełło 1386-1434

11. denar b.d., m. Kraków, Av.: orzeł Rv.: korona, Kop. 352a III 40.-

12. denar b.d., m. Kraków, Av.: orzeł Rv.: korona, Kop. 352a R III- 40.-

13. półgrosz b.d., m. Kraków, Kop. 374 III 70.-

14. półgrosz b.d., m. Kraków, Kop. 374 - przesunięty stempel III 70.-

15 16 17

* 15. półgrosz b.d., m. Lwów, Av.: orzeł i napis Rv.: lew i napis Kop. 3066 R3 IV 150.-

* 16. półgrosz b.d., m. Lwów, Av.: orzeł i napis Rv.: lew i napis Kop. 3067 R1 III- 150.-

* 17. kwartnik ruski b.d., m. Lwów, Av.: orzeł i napis Rv.: lew i napis Kop. 3065 R4 III- 350.-

Władysław Warneńczyk 1434-1444

18. denar b.d., m. Kraków, Kop. 377 III 30.-

19. denar b.d., m. Kraków, Kop. 377 III 30.-

Kazimierz Jagiellończyk 1446-1492

20. denar b.d., m. Kraków, Av.: orzeł Rv.: korona, Kop. 378 III 30.-

21. denar b.d., m. Kraków, Av.: orzeł Rv.: korona, Kop. 378 III 40.-

22 23 24

* 22. szeląg b.d. m. Toruń, Av.: podwójny krzyż w tarczy i napis Rv.: orzeł w tarczy i napis,

Kop. 8223 R, Kałk. 98a III 80.-

* 23. szeląg elbląski b.d., Kop. 7063 R2 III 150.-

* 24. półgrosz b.d., m. Kraków, półgrosz fałszowany w epoce przez Piotra Kurozwękę

i nazywany piorunkiem" od przezwiska jego twórcy". 1,6 g, Kop. 3081R 5, Kałk. 95a i b III+ 80.-

25. półgrosz b.d., m. Kraków, Av.: orzeł i napis Rv.: korona i napis Kop. 384 III 30.-

Jan Olbracht 1492-1501

26. denar b.d., m. Kraków, Av.: orzeł Rv.: korona i literka o, Kop. 385 III 60.-

27. denar b.d., m. Kraków, Kop. 386 R1 III+ 60.-

28. denar b.d., m. Kraków, Kop. 386 III 40.-

29

* 29. denar b.d., m. Kraków, Av.: orzeł Rv.: korona, Kop. 386 R1 III+ 40.-

30. denar b.d., m. Kraków, Av.: orzeł Rv.: korona, Kop. 386 R1 III+ 40.-

31. półgrosz b.d., m. Kraków, Av.: orzeł i napis Rv.: korona i napis, Kop. 387 II- 80.-

32. półgrosz b.d., m. Kraków, Av.: orzeł i napis Rv.: korona i napis, Kop. 387 III+ 30.-

33. półgrosz b.d., m. Kraków, Av.: orzeł i napis Rv.: korona i napis, Kop. 387, Kałk. 101a III 40.-

34. półgrosz b.d., m. Kraków, Av.: orzeł i napis Rv.: korona i napis - zestaw 5 sztuk, Kop. 387 III 80.-

Aleksander Jagiellończyk 1501-1506

35. denar b.d., m. Wilno, Kop. 3121 III 40.-

36. denar b.d., m. Wilno, Av.: Pogoń Rv.: orzeł, Kop. 3120 R III 60.-

37. półgrosz b.d., m. Wilno, Av.: Pogoń i napis Rv.: orzeł i napis, Kop. 3123 III 30.-

38

* 38. półgrosz b.d., m. Wilno, Av.: Pogoń i napis Rv.: orzeł i napis, Kop. 3123 II 50.-

39. półgrosz b.d., m. Wilno, Av.: Pogoń i napis Rv.: orzeł i napis, Kop. 3126 III- 60.-

40. półgrosz b.d., m. Kraków - zestaw 5 sztuk, Kop. 389 III 80.-

Zygmunt I Stary 1506-1548

41. półgrosz 1508, m. Kraków, Av.: orzeł i napis Rv.: korona i napis, Kop. 408 III 30.-

42. półgrosz b.d., m. Kraków - zestaw 5 sztuk, Kop. 406-411 III 80.-

43. półgrosz 1510, m. Wilno, Kop. 3132 III 50.-

44. półgrosz 1511, m. Wilno, Av.: Pogoń i napis Rv.: orzeł i napis, Kop. 3134 III+ 40.-

45. półgrosz 1519, m. Wilno, Kop. 3151 - niedobity III 60.-

46. półgrosz 15Z1, m. Wilno, Av.: Pogoń, rok i napis Rv.: orzeł i napis, Kop. 3160 III 50.-

47 grosz 1527, m. Kraków, Kop. 417 III 60.-

48 51

* 48 grosz 1528, m. Kraków, Kop. 419 III 60.-

49. grosz 1529, m. Kraków, Kop. 421 - niedobity przy obrzeżu III 60.-

50. grosz 1547, m. Kraków, Kop. 432 - niepełny krążek III+ 100.-

* 51. grosz 1540, m. Gdańsk, Av.: popiersie i napis Rv.: herb gdański i napis, Kop. 7324 III 110.-

52. grosz 1540, m. Gdańsk, Av.: popiersie i napis Rv.: herb gdański i napis, Kop. 7324 III- 100.-

53. szeląg pruski 15Z8, m. Toruń, Kop. 3075 - niedobity III 80.-

54. grosz 1531, m. Toruń, Kop. 3086 III 70.-

55. grosz 1534, m. Toruń, Kop. 3089 III 70.-

56. grosz 1534, m. Toruń, Av.: popiersie w czepcu i napis Rv.: orzeł i napis,

Kop. 3090 - mały ubytek krążka III 150.-

57. grosz 1535, m. Toruń, Kop. 3091 III 70.-

58. grosz 1540, m. Elbląg, Kop. 7086 III 90.-

Zygmunt II August 1548-1572

59. dwudenar 1570, m. Wilno, Av.: ukoronowany monogram i rok Rv.: Pogoń i nominał.

Fałszerstwo z epoki, jak Kop. 3231 IV 30.-

60. półgrosz litewski 1548, m.Wilno, Av.: rycerz w zbroi konno z tarczą lit. i napis

Rv.: orzeł w otoku z perełek i napis Kop. 3240 II 70.-

61. półgrosz 1548, m. Wilno, Av.: orzeł i napis Rv.: Pogoń, rok i napis, Kop. 3240 III 40.-

62. półgrosz 1549, m. Wilno, Kop. 3241 III 50.-

63. półgrosz 1550, m. Wilno, Kop. 3242 III 60.-

64. półgrosz 1555, m. Wilno, Av.: orzeł i napis Rv.: Pogoń, rok i napis, Kop. 3247 R1 II 50.-

65. półgrosz 1556, m. Wilno, Kop. 3248 R III 60.-

66

* 66. półgrosz 1557, m. Wilno, Av.: orzeł i napis Rv.: Pogoń, rok i napis, Kop. 3249 III+ 50.-

67. półgrosz 156Z, m. Wilno, Av.: orzeł i napis Rv.: Pogoń, rok i napis - topór pod Pogonią,

Kop. 3267 R3 - niedobity III 100.-

68. półgrosz 1563, m. Wilno, Av.: mała Pogoń i napis Rv.: orzeł i napis, Kop. 3269 III 80.-

69 70

* 69. trojak 1562, m. Wilno, Kop. 3304 III 220.-

* 70. czworak 1569, m. Wilno, Kop. 3315 R1 III 190.-

Stefan Batory 1576-1586

71. szeląg 1582, m. Wilno, Kop. 3350 R1 - niepełny krążek III 70.-

72 74 76

* 72. szeląg 1583, m. Wilno, Av.: ukoronowana litera S i napis Rv.: ukoronowana

tarcza herbowa i napis, Kop. 3351 III 60.-

73. szeląg 1584, m. Wilno, Av.: ukoronowana litera S i napis Rv.: ukoronowana

tarcza herbowa i napis, Kop. 3352 III 80.-

* 74. szeląg 15-86, m. Ryga, Av.: ukoronowana litera S i napis Rv.: herb Rygi, rok i napis,

Kop. 8079 R1 III 80.-

75. trojak 1583, m. Wilno, Av.: popiersie i napis Rv.: nominał, tarcza herbowa, rok i napis,

Kop. 3351 III 100.-

* 76. trojak 1584, m. Wilno, Av.: popiersie i napis Rv.: nominał, tarcza herbowa i napis,

Kop. 3352 III 100.-

77. trojak 1586, m. Wilno, Kop. 3378 R III 120.-

Zygmunt III Waza 1587-1632

78. szeląg 1591, m. Olkusz, Av.: ukoronowana litera S i napis Rv.: ukoronowana

tarcza herbowa, rok i napis, Kop. 610 R III 100.-

79. szeląg 1617, m. Wilno, Av.: ukoronowana litera S i napis Rv.: ukoronowana

tarcza herbowa, rok i napis, Kop. 3439 - niecentryczne wybity III 20.-

80. szeląg 1624, m. Wilno, Av.: ukoronowana litera S i napis Rv.: ukoronowana

tarcza herbowa, rok i napis, Kop. 3465 - mały ubytek krążka III 20.-

81. ternar 1627, m. £obżenica, Kop. 7916 R4 III- 50.-

82. grosz 1606, m. Kraków, Kop. 780 III 40.-

83 88 97

* 83. grosz 1607, m. Kraków, Kop. 779 III 45.-

84. grosz 1608, m. Kraków, Kop. 790 III+ 40.-

85. grosz 1615, m. Kraków, Kop. 805 - niedobity III+ 60.-

86. grosz 1624, m. Bydgoszcz, Av.: pod koroną poziomo napis Rv.: orzeł, rok i napis, Kop. 812 III 20.-

87. grosz 1627, m. Bydgoszcz, Av.: pod koroną poziomo napis Rv.: orzeł, rok i napis, Kop. 819 III 80.-

* 88. grosz 1626, m. Gdańsk, Av.: popiersie i napis Rv.: tarcza herbowa, rok i napis,

Kop. 7476 R II- 100.-

89. grosz 1625, m. Wilno, Av.: popiersie i napis Rv.: Pogoń, rok i napis, Kop. 3501 III 60.-

90. grosz 1627, m. Wilno, Av.: popiersie i napis Rv.: Pogoń, rok i napis,

Kop. 3505 - końcówka blachy III+ 80.-

91. półtorak 1627 (odwrócona 7), m. Bydgoszcz, Av.: ukoronowana tarcza herbowa i napis

Rv.: jabłko królewskie, rok i napis, Kop. 878 R III- 50.-

92. półtoraki 1620-1627, m. Bydgoszcz, zestaw 8 sztuk III 60.-

93. trojak 16-01, m. Kraków, Av.: głowa i napis Rv.: nominał, tarcza herbowa, rok i napis,

Kop. 1196 R1 III 80.-

94. trojak 1621, m. Kraków, Av.: głowa i napis Rv.: nominał, tarcza herbowa, rok i napis,

Kop. 1226 III 40.-

95. trojak 1622, m. Kraków, Av.: głowa i napis Rv.: nominał, tarcza herbowa, rok i napis,

Kop. 1227 II 50.-

96. trojak 1623, m. Kraków, Av.: głowa i napis Rv.: nominał, tarcza herbowa, rok i napis,

Kop. 1228 III 40.-

* 97. trojak 1624, m. Kraków, Av.: głowa i napis Rv.: nominał, tarcza herbowa, rok i napis,

Kop. 1229 III+ 50.-

98. trojak 1600, m. Bydgoszcz, Kop. 1164 R III 110.-

99. trojak 1594, m. Olkusz, Kop. 978 R III 100.-

100. trojak 1596, m. Olkusz, Kop. 1021 III 80.-

101. trojak 1597, m. Olkusz, Kop. 1055 III 100.-

* 102. trojak 1598, m. Olkusz, Kop. 1107 II 120.-

103. trojak 1593, m. Poznań, Kop. 969 - wyszczerbiony stempel przy głowie III 90.-

* 104. trojak 1593, m. Poznań, Av.: głowa i napis Rv.: nominał i napis, Kop. 969 III 80.-

102 104 106

105. trojak 1597, m. Poznań, Kop. 1060a R III 110.-

* 106. trojak 159Z, m. Malbork, Kop. 959 II- 90.-

107. trojak 1594, m. Malbork, Kop. 985 III 100.-

108. trojak 1595, m. Wilno, Kop. 3525 III 100.-

109 110 114

* 109. trojak 1589, m. Ryga, Av.: głowa i napis Rv.: nominał, rok, herb Rygi i napis,

Kop. 8178 R2 III 80.-

* 110. trojak 1590, m. Ryga, Av.: głowa i napis Rv.: nominał, rok, herb Rygi i napis,

Kop. 8184 R1 III 80.-

111. trojak 1591, m. Ryga, Kop. 8186 - niedobity III 60.-

112. trojak 159Z, m. Ryga, Av.: głowa i napis Rv.: nominał, rok, herb Rygi i napis,

Kop. 8188 III 60.-

113. trojak 1597, m. Ryga, Kop. 8193 III 100.-

* 114. szóstak 16-23, m. Kraków, Av.: popiersie i napis Rv.: ukoronowana potrójna

tarcza herbowa, nad nią nominał, po boku rok, wkoło napis, Kop. 1254 R1 III+ 250.-

115 119

* 115. szóstak 1596, m. Malbork, Kop. 1240 R1 II 230.-

116. szóstak 1596, m. Malbork, Av.: popiersie w kołnierzu, głowa w koronie w obramowaniu

Rv.: herby Polski i Litwy, Kop. 1240 R1 III 145.-

117. ort 1617, m. Gdańsk, Kop. 7491 R1 - na awersie lad po zalutowaniu małego otworu III 110.-

118. ort 1623, m. Gdańsk, Kop. 7504 R III 225.-

* 119. ort 1624/3, m. Gdańsk, Kop. 7505 R, Kurp. 2262 R - przebitka III 150.-

120. ort 1624, m. Gdańsk, Av.: popiersie i napis Rv.: herb Gdańska i napis,

Kop. 7505 R - wada blachy III- 80.-

121

* 121. talar 1630, m. Bydgoszcz, Kop. 1382 R - minimalne lady naprawy przy koronie III+ 1200.-

MONETY SZWEDZKIE DLA ELBL¥GA

Gustaw II Adolf 1611-1632

122. półtorak 16-29, m. Elbląg, Av.: ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa i napis

Rv.: jabłko królewskie, rok i wkoło napis, Kop. 9605 III 40.-

Jan Kazimierz 1648-1668

123. szeląg 1658, m. Gdańsk, Kop. 7506 R1 - końcówka blachy III 50.-

124 130

* 124. szeląg 1652, m. Wilno, Av.: ukoronowany monogram królewski i napis

Rv.: Pogoń, rok i napis, Kop. 3581 II- 80.-

125. szeląg 1652, m. Wilno, Av.: ukoronowany monogram królewski i napis

Rv.: Pogoń, rok i napis, Kop. 3581 III 50.-

126. szóstak 1662, m. Lwów, Av.: popiersie i napis Rv.: ukoronowana trójpolowa

tarcza, herb i napis, Kop. 1665 - ale w legendzie odwrócone G zamiast D IV 60.-

127. szóstak 1665, m. Bydgoszcz, Kop. 1677 - zarysowane tło awersu III+ 60.-

128. złotówka (tymf) 1663, b.m., Av.: ukoronowana tarcza herbowa, rok i napis

Rv.: ukoronowany monogram królewski i napis, Kop. 1780 III 100.-

129. złotówka (tymf) 1666, m. Bydgoszcz? Kraków?, Kop. 1792 - niedobity III 120.-

* 130. ort 1663, m. Gdańsk, Av.: popiersie i napis Rv.: herb Gdańska, u dołu rok i wkoło napis,

Kop. 7631 R2 III 300.-

131. ort 1668, m. Bydgoszcz? Kraków?, Kop. 1774 III- 80.-

Jan III Sobieski 1674-1696

132. szóstak 1684, m. Kraków, Kop. 1974 R1 III- 80.-

133. szóstak 1677, m. Bydgoszcz, Kop. 1934 III 70.-

134

* 134. szóstak 1683, m. Bydgoszcz, Kop. 1963 - niedobity III 70.-

August III 1733-1763

135. szeląg 1751, m. Gubin, Kop. 2030 II- 60.-

136. szeląg 1763, m. Elbląg, Kop. 7168 R2 III 60.-

137. trojak 1763, m. Gdańsk, Kop. 7742 R2 - niedobity III 170.-

138. szóstak 1762, m. Gdańsk, Kop. 7756 R2 III- 150.-

139

* 139. złotówka (30 groszy) 1762, m. Gdańsk, Kop. 7777 R3 III 1000.-

Stanisław August Poniatowski 1764-1795

140. szeląg 1766, m. Gdańsk, Kop. 7791 R1 III 30.-

141. grosz 1766, m. Kraków, Kop. 2185 III- 25.-

142

* 142. grosz 1767, m. Kraków, Kop. 2188 III 25.-

143. grosz 1768, m. Kraków, Kop. 2191 III- 25.-

144. grosz 1793, m. Warszawa, Kop. 2227 III 25.-

145. grosz srebrny1767, m. Warszawa, Av.: monogram królewski w kwadracie

Rv.: napisy w kwadracie i po bokach, Kop. 2302 - niedobity III- 50.-

146. trojak 1767, m. Warszawa, Kop. 2238 III- 60.-

147 150

* 147. trojak 1768, m. Kraków, Av.: głowa i napis Rv.: ukoronowana pięciopolowa

tarcza herbowa i napis, Kop. 2191 III 80.-

148. 6 groszy 1794, m. Warszawa, Av.: ukoronowana tarcza herbowa i napis

Rv.: nominał i rok, Kop. 2286 III 40.-

149. złotówka 1767, m. Warszawa, Av.: głowa i napis Rv.: ukoronowana

tarcza herbowa, rok i napis, Kop. 2353 R III/IV 50.-

* 150. złotówka 1767, b.m., Av.: wyobrażenie kształtu głowy i uczesania odmienne

od przyjętego Rv.: inna korona, jej ułożenie, data na obrzeżu. Moneta fałszywa

bita w mennicach pruskich, jak Kop. 2363 R III 180.-

151

* 151. talar 1766 (bez kropki po roku), m. Warszawa, Av.: popiersie w zbroi i napis

Rv.: ukoronowana tarcza herbowa, rok i napis, Kop. 2456 R2 II+ 4000.-

152. talar 6-cio złotowy 1794, m. Warszawa, Av.: głowa i napis

Rv.: ukoronowana tarcza herbowa, rok i napis, Kop. 2487 R III/IV 400.-

KSIĘSTWO OŚWIĘCIMSKO-ZATORSKIE

Maria Teresa 1740-1780

153. 15 krajcarów 1776, m. Wiedeń, Av.: popiersie i napis Rv.: ukoronowana tarcza herbowa i napis, kop. 9198 R3 III+/III- 200.-

WOLNE MIASTO GDAŃSK 1807-1814

154. szeląg. 1808, m. Gdańsk, Kop. 7806 R1 III 50.-

155

* 155. szeląg. 1812, m. Gdańsk, 7809 R2 III 50.-

KSIĘSTWO WARSZAWSKIE 1810-1815

156. grosz 1810-1814, m. Warszawa, zestaw 5 sztuk, Kop. 3670-3675 IV 40.-

157. 3 grosze 1810-1814, m. Warszawa, zestaw 5 sztuk, Kop. 3676-3681 IV 60.-

KRÓLESTWO POLSKIE - ZABÓR ROSYJSKI 1815-1835

158. 1 złoty 1818, m. Warszawa, Kop. 2670 III- 180.-

159. 2 złote 1818, m. Warszawa, Kop. 2690 R III/IV 180.-

160. 1 złoty 1832, m. Warszawa, Av.: popiersie i napis Rv.: nominał, roki napis, Kop. 2685 IV 50.-

POWSTANIE LISTOPADOWE (KRÓLESTWO POLSKIE) 1831

161

* 161. 5 złotych 1831, m. Warszawa, Av.: ukoronowana tarcza herbowa i napis

Rv.: nominał, rok i napis, Kop. 2749 III 300.-

WOLE MIASTO KRAKÓW 1815-1846

162 163

* 162. 5 groszy 1835, m. Wiedeń, Av.: herb Krakowa i napis Rv.: nominał i rok,

Kop. 7857 R1 - patyna I- 250.-

* 163. 1 złoty 1835, m. Wiedeń, Av.: herb Krakowa i napis Rv.: nominał i rok,

Kop. 7859 R2 - ciemna patyna II+ 250.-

MONETY ROSYJSKIE DLA KRÓLESTWA POLSKIEGO 1832-1850

164. 15 kopiejek 1 złoty 1837, m. Warszawa, Par. 1031i III 40.-

165. 10 groszy 1840, m. Warszawa, MW", Av.: orzeł dwugłowy Rv.: nominał i rok, Kop. 9346 II+ 50.-

166. 10 groszy 1840, m. Warszawa, MW", Av.: orzeł dwugłowy

Rv.: nominał i rok, zestaw 3 sztuk, Kop. 9346 III+/III- 35.-

167. 25 kopiejek 50 groszy 1850, m. Warszawa, Kop. 9491 R1 III- 125.-

MONETY ROSYJSKIE BITE W MENNICY WARSZAWSKIEJ 1842-1864

168. połuszka 1855, m. Warszawa, BM", Saf. 1215A R1 - drobne wżery III 50.-

169

* 169. kopiejka 1860, m. Warszawa, BM", Saf. 1306 III+ 40.-

170. kopie monet polskich rozprowadzanych przez P.T.N. wród kolekcjonerów,

zestaw 30 sztuk I 210.-

MONETY NIEMIECKIE DLA TERENÓW WSCHODNICH 1916

171. kopiejka 1916, m. Berlin, A", zestaw 2 sztuk, Par. 1a III 30.-

172. kopiejka 1916, m. Hamburg, J", Par. 1 - punktowa korozja III+ 20.-

173. 2 kopiejki 1916, m. Berlin, Par. 2 - wżery III 20.-

174. 2 kopiejki 1916, m. Berlin, A"; Hamburg, J" - zestaw 2 sztuk, Par. 2 a-b III 40.-

175. 3 kopiejki 1916, m. Berlin, A" i Hamburg, J" - zestaw 2 sztuk, Par. 3 a-b III+/III 100.-

MONETY NIEMIECKIE DLA KRÓLESTWA POLSKIEGO 1916-1918

176. fenig 1918, m. Stuttgart, Kop. 9304 III 10.-

177. 5 fenigów 1917 i 1918, m. Stuttgart, zestaw 2 sztuk, Kop. 9306 i 9308 III 20.-

178. 10 fenigów 1917, m. Stuttgart, Kop. 9309 III 12.-

179. 10 fenigów 1917, b.m., napis bliżej krawędzi III 50.-

180. 20 fenigów 1917 i 1918, m. Stuttgart, zestaw 2 sztuk, Kop. 9314 i 9316 III 30.-

II RZECZPOSPOLITA 1918-1939

181. grosz 1930, m. Warszawa, Kop. 2773 R2 II- 120.-

182. grosz 1931, m. Warszawa, Kop. 2775 R1 III+ 50.-

183. grosz 1932, m. Warszawa, Kop. 2777 R III 40.-

184. grosz 1934, m. Warszawa, Kop. 2780 R1 III+ 70.-

185. grosz 1935, m. Warszawa, Kop. 2781 III 16.-

186. 2 grosze 1939, m. Warszawa, zestaw 2 sztuk, Kop. 2809 I 15.-

187. 5 groszy 1934, m. Warszawa, Kop. 2827 R4 III- 150.-

188. 5 groszy 1934, m. Warszawa, Kop. 2827 R4 III 150.-

189 193 195

* 189. 5 groszy próba, bez napisu, mosiądz, 1923, m. Warszawa, Av.: orzeł i napis Rv.: nominał,

poniżej napisu groszy" data 12/IV SW 24. Moneta wybita w nakł. 500 sztuk

z okazji zwiedzania mennicy przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Par. P 107 II 800.-

190. 50 groszy 1938, m. Warszawa, zestaw 3 sztuk: żelazo niklowane; żelazo nieniklowane

ze znakiem mennicy; żelazo nieniklowane (bez znaku mennicy?), Par. 12a-b III 150.-

191. 1 złoty 1924, m. Paryż, Kop. 2860 R III 70.-

192. 1 złoty 1925, m. Londyn, Kop. 2863 R III 40.-

* 193. 1 złoty 1925, m. Londyn, Kop. 2863 R III+ 70.-

194. 1 złoty 1925, m. Londyn, Kop. 2863 R III 60.-

* 195. 1 złoty próba, bez napisu, nikiel, 1928, m. Warszawa, Av.: orzeł, wkoło napis, na dole rok

Rv.: nominał w wieńcu, na dole napis Z£OTY" i wielkoć emisji - 30 sztuk, Par. P 127 II+ 1800.-

196. 2 złote 1924, m. Paryż, Par. 109a III- 40.-

197. 2 złote odwrotka 1924, m. Filadelfia, Kop. 2892 R2 III- 180.-

198 202 203

* 198. 2 złote odwrotka 1924, m. Filadelfia, Kop. 2892 R2 III 220.-

199. 2 złote 1925 po roku kropka, m. Londyn, Kop. 2902 R III 80.-

200. 2 złote 1925 po roku kropka, m. Londyn, Kop. 2902 III+ 100.-

201. 2 złote 1925 bez kropki, m. Bruksela, Par. 109e IV 100.-

* 202. 2 złote - Józef Piłsudski 1936, m. Warszawa, Av.: orzeł, napis, nominał i rok

Rv.: głowa Marszałka, Par. 111b II+ 700.-

* 203. 2 złote - Józef Piłsudski 1936, m. Warszawa, Av.: orzeł, napis, nominał i rok

Rv.: głowa Marszałka, Par. 111b III+ 600.-

204. 2 złote - żaglowiec 1936, m. Warszawa, Kop. 2916 III+ 10.-

205. 2 złote - żaglowiec 1936, m. Warszawa, Kop. 2916 III+ 12.-

206. 2 złote - żaglowiec 1936, m. Warszawa, Kop. 2916 II- 15.-

207. 2 złote - żaglowiec 1936, m. Warszawa, Kop. 2916 II- 15.-

208. 2 złote - żaglowiec 1936, m. Warszawa, Kop. 2916 II- 15.-

209. 2 złote - żaglowiec 1936, m. Warszawa, Kop. 2916 II- 15.-

210 212

* 210. 2 złote - żaglowiec próba - srebro 1936, m. Warszawa, Av.: orzeł, dookoła

napis, na dole rok Rv.: żaglowiec, u góry z lewej strony wypukły napis próba,

na dole nominał. Wielkoć emisji 100 szt. Par. P 138 I- 2000.-

211. 5 złotych - Nike ze znakiem men. 1928, m. Warszawa, Par. 114a III 150.-

* 212. 5 złotych - Nike 1928, m. Warszawa, Kop. 2936 R1 III 160.-

213. 5 złotych - Nike 1928, m. Bruksela, Kop. 2933 III 150.-

214

* 214. 5 złotych - Nike 1931, m. Bruksela, Par. 114d III 1000.-

215. 5 złotych - sztandar 1930, m. Warszawa, Av.: orzeł, nominał i rok

Rv.: sztandar i data 1830-1930, Kop. 2942 R III 170.-

216. 5 złotych ze znakiem men. 1932, m. Warszawa, Kop. 2949 III- 220.-

217. 5 złotych - głowa kobiety 1934, m. Warszawa, Kop. 2953 II- 12.-

218. 5 złotych - głowa kobiety 1934, m. Warszawa, Kop. 2953 II- 12.-

219. 5 złotych - Józef Piłsudski orzeł legionowy 1934, m. Warszawa, Kop. 2954 III+ 35.-

220. 5 złotych - Józef Piłsudski orzeł legionowy 1934, m. Warszawa, Kop. 2954 III+ 35.-

221. 5 złotych - Józef Piłsudski orzeł legionowy 1934, m. Warszawa, Kop. 2954 III+ 35.-

222. 5 złotych - Józef Piłsudski orzeł legionowy 1934, m. Warszawa, Kop. 2954 III+ 35.-

223. 5 złotych - Józef Piłsudski 1934, m. Warszawa, Kop. 2958 III 12.-

224. 5 złotych - Józef Piłsudski 1935, m. Warszawa, Kop. 2960 III 12.-

225. 5 złotych - Józef Piłsudski 1935, m. Warszawa, Kop. 2960 III 12.-

226. 5 złotych - Józef Piłsudski 1936, m. Warszawa, zestaw 7 sztuk, Kop. 2961 II/III+ 100.-

227. 5 złotych - żaglowiec 1936, m. Warszawa, Kop. 2962 R III 35.-

228. 5 złotych - żaglowiec 1936, m. Warszawa, Kop. 2962 R III 40.-

229. 5 złotych - żaglowiec 1936, m. Warszawa, Kop. 2962 R III+ 50.-

230 234

* 230. 5 złotych - żaglowiec próba 1936, m. Warszawa, Av.: orzeł, wkoło napis i rok

Rv.: żaglowiec, u góry po lewej stronie wypukły napis próba, na dole nominał.

Wielkoć emisji 100 sztuk, Par. 148 - uszkodzenia na rewersie II 1800.-

231. 10 złotych - głowa kobiety 1932, m. Warszawa, Kop. 2949 III+ 25.-

232. 10 złotych - głowa kobiety 1932, m. Warszawa, Kop. 2949 III+ 25.-

233. 10 złotych - Jan III Sobieski 1933, m. Warszawa, Kop. 2982 R III 80.-

* 234. 10 złotych - Jan III Sobieski 1933, m. Warszawa, Kop. 2982 R III 80.-

235. 10 złotych - Romuald Traugutt 1933, m. Warszawa, Kop. 2986 R III 80.-

236 237

* 236. 10 złotych - Romuald Traugutt 1933, m. Warszawa, Kop. 2986 R III 120.-

* 237. 10 złotych - Józef Piłsudski orzeł legionowy 1934, próba, m. Warszawa,

nakł. monety 100 sztuk, Kop. 2998 R5 I- 3000.-

238. 10 złotych - Józef Piłsudski orzeł legionowy 1934, m. Warszawa, Kop. 2996 R III 80.-

239. 10 złotych - Józef Piłsudski 1934, m. Warszawa, Kop. 3002 R4 III+ 80.-

240. 10 złotych - Józef Piłsudski 1934, m. Warszawa, Kop. 3002 R4 III+ 80.-

241. 10 złotych - Józef Piłsudski 1935, m. Warszawa, Kop. 3003 III+ 20.-

242. 10 złotych - Józef Piłsudski 1935, m. Warszawa, Kop. 3003 III+ 15.-

243. 10 złotych - Józef Piłsudski 1935, m. Warszawa, Kop. 3003 III+ 15.-

244. 10 złotych - Józef Piłsudski 1935, m. Warszawa, Kop. 3003 III+ 15.-

245. 10 złotych - Józef Piłsudski 1936, m. Warszawa, Kop. 3004 III+ 15.-

246. 10 złotych - Józef Piłsudski 1936, m. Warszawa, Kop. 3004 III+ 15.-

247. 10 złotych - Józef Piłsudski 1937, m. Warszawa, Kop. 3005 III+ 15.-

248. 10 złotych - Józef Piłsudski 1937, m. Warszawa, Kop. 3005 III+ 15.-

249. 10 złotych - Józef Piłsudski 1937, m. Warszawa, Kop. 3005 III+ 15.-

250. 10 złotych - Józef Piłsudski 1938, m. Warszawa, Kop. 3006 R III+ 70.-

251. 10 złotych - Józef Piłsudski 1939, m. Warszawa, Kop. 3008 III+ 45.-

252. 10 złotych - Józef Piłsudski 1939, m. Warszawa, Kop. 3008 III+ 45.-

253

* 253. 10 złotych - Józef Piłsudski klipa 1934, m. Warszawa, Av.: awers monety 10-cio złotowej,

orzeł strzelecki, wpisany w kwadrat, przy krawędzi wężyk generalski

Rv.: rewers monety 10-cio złotowej, głowa Marszałka, wpisany w kwadrat,

przy krawędzi wężyk generalski. Wielkoć emisji 300 sztuk, Par 159 I 4000.-

254

* 254. 10 i 20 złotych - Bolesław Chrobry 1925, m. Warszawa, Par. 125 i 126 I 900.-

255. zestaw monet okresu międzywojennego. Brakuje: grosz - mosiądz; 10

i 20 złotych - Bolesław Chrobry - złoto; 5 złotych - Nike 1931 i 1932;

2 złote - Józef Piłsudski 1936 I-/III 4500.-

256. zestaw monet okresu międzywojennego wraz z Gdańskiem. Brakuje: głęboki sztandar,

50 groszy 1938, 5 groszy 1939 - cynk bez dziurki; 10 fenigów gdańskich 1920 - cynk,

duża cyfra, 5 i 10 guldenów - nikiel i bez monet złotych III 20000.-

POLSKA 1944-1989

257 258

* 257. 10 złotych 1964, m. Warszawa, Av.: orzeł i napis Rv.: siedząca postać władcy na tronie,

wkoło napis. Moneta bez napisu próba, Par. P 241 I 700.-

* 258. 20 złotych próba 1980, CuNi, Av.: orzeł, nominał, rok i napis Rv.: żaglowiec

Dar Pomorza i napis. Nakł. monety 20 sztuk, Fisch. 154 I 800.-

259 262

* 259. 100 złotych w etui próba 1973, m. Warszawa, Av.: orzeł, rok, niminał i napis

Rv.: małe popiersie Kopernika, wkoło napis, Par. P 354 I 2000.-

260. 100 złotych w etui próba 1980, m. Warszawa, Av.: orzeł, rok, niminał i napis

Rv.: Igrzyska XXII Olimpiady, Par. P 394 I 100.-

261. komplet monet w klaserze z lat 1949-1990 + 3 szt. srebro I- 1500.-

III RZECZPOSPOLITA 1989-

* 262. 200.000 złotych w etui próba 1991, m. Warszawa, Av.: orzeł, rok, nominał, wkoło napis

Rv.: Jan Paweł II na tle Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej i napis, Par. 641 I 200.-

MONETY NIKLOWE

(nakład każdej monety wynosił 500 sztuk)

Emisja 1949

263. grosz, Par P 201 I 100.-

264. 2 grosze, Par P 202 I 100.-

265. 5 groszy, Par P 203 I 100.-

266. 10 groszy, Par P 205 I 100.-

267. 20 groszy, Par P 207 I 100.-

268. 50 groszy, Par P 209 I 100.-

269. 1 złoty, Par P 215 I 100.-

Emisja 1957

270. 50 groszy, Par P 210 I 100.-

Emisja 1958

271. (pozycja wycofana z Aukcji) - -

272. 50 groszy, Par P 211 I 120.-

273. 50 groszy, Par P 212 I 120.-

274. 50 groszy, Par P 213 I 120.-

Emisja 1960

275. 100 złotych - Mieszko i Dąbrówka, Par P 239 I 130.-

276. 100 złotych - Mieszko i Dąbrówka, Par P 240 I 130.-

277. 100 złotych - Mieszko i Dąbrówka, Par P 241 I 130.-

278. 100 złotych - Mieszko i Dąbrówka, Par P 242 I 130.-

279. 100 złotych - Mieszko i Dąbrówka, Par P 243 I 130.-

280. 100 złotych - Mieszko i Dąbrówka, Par P 244 I 130.-

281. 100 złotych - Mieszko i Dąbrówka, Par P 245 I 130.-

282. 100 złotych - Mieszko i Dąbrówka, Par P 246 I 130.-

Emisja 1962

283. 10 groszy, Par. P 206 I 100.-

Emisja 1963

284. 5 groszy, Par. P 204 I 100.-

285. 50 groszy, Par. P 210 I 100.-

Emisja 1964

286. 10 złotych, Par. P 243 I 130.-

287. 10 złotych, Par. P 244 I 130.-

288. 10 złotych, Par. P 247 I 130.-

288A 10 zł, Par. P 250 I 130.-

289. 20 złotych, Par. P 289 I 130.-

290. 20 złotych, Par. P 290 I 130.-

291. 20 złotych, Par. P 292 I 130.-

292. 20 złotych, Par. P 294 I 130.-

Emisja 1965

293. 10 złotych - Nike, Par. P 251 I 100.-

294. 10 złotych - Nike, Par. P 252 I 100.-

295. 10 złotych - Syrenka, Par. P 253 I 100.-

296. 10 złotych - Syrenka, Par. P 254 I 100.-

297. 10 złotych - Kolumna, Par. P 255 I 100.-

Emisja 1966

298. 10 złotych - mała kolumna, Par. P 256 I 120.-

299. 100 złotych - Mieszko i Dąbrówka, Par. P 347 I 130.-

300. 100 złotych - Mieszko i Dąbrówka, Par. P 349 I 130.-

301. 100 złotych - Mieszko i Dąbrówka, Par. P 350 I 130.-

Emisja 1973

302. 100 złotych - Mikołaj Kopernik, Par. P 352 I 120.-

303. 100 złotych - Mikołaj Kopernik, Par. P 353 I 130.-

304. 100 złotych - Mikołaj Kopernik mała głowa, Par. P 354 I 1000.-

Emisja 1974

305. 10 złotych, Par. P 284 I 120.-

306. 10 złotych, Par. P 285 I 130.-

307. 100 złotych - Maria Curie-Skłodowska, Par. P 355 I 120.-

308. 100 złotych - Maria Curie-Skłodowska, Par. P 356 I 120.-

309. 100 złotych - Maria Curie-Skłodowska, Par. P 357 I 120.-

310. 100 złotych - Zamek Królewski, Par. P 358 I 120.-

Emisja 1975

311. 10 złotych - Bolesław Prus, Par. P 286 I 100.-

Emisja 1987

312. 1000 złotych - Jan Paweł II, Par. P 494 I 250.-

313. 2000 złotych - Jan Paweł II, Par. P 510 I 250.-

314. 5000 złotych - Jan Paweł II, Par. P 513 I 250.-

315. 10000 złotych - Jan Paweł II, Par. P 522 I 250.-

Emisja 1988

316. 1000 złotych - Jan Paweł II, Par. P 497 I 250.-

317. 2000 złotych - Jan Paweł II, Par. P 511 I 250.-

318. 5000 złotych - Jan Paweł II, Par. P 514 I 250.-

319. 10000 złotych - Jan Paweł II, Par. P 523 I 250.-

320. 10000 złotych - Jan Paweł II, Par. P 524 I 250.-

Emisja 1989

321. 500 złotych - Władysław Jagiełło, Par. P 475 I 120.-

322. 1000 złotych - Jan Paweł II, Par. P 498 I 250.-

323. 2000 złotych - Jan Paweł II, Par. P 512 I 250.-

324. 5000 złotych - Jan Paweł II, Par. P 515 I 250.-

325. 5000 złotych - Władysław Jagiełło, Par. P 519 I 120.-

326. 5000 złotych - Władysław Jagiełło, Par. P 520 I 120.-

327. 10000 złotych - Jan Paweł II, Par. P 525 I 250.-

328. 10000 złotych - Jan Paweł II, Par. P 526 I 250.-

Emisja 1990

329. grosz, Par. P 701 I 100.-

330. 2 grosze, Par. P 702 I 100.-

331. 5 groszy, Par. P 703 I 100.-

332. 10 groszy, Par. P 704 I 100.-

333. 20 groszy, Par. P 705 I 100.-

334. 50 groszy, Par. P 706 I 100.-

335. 1 złoty, Par. P 707 I 100.-

336. 50 złotych, Par. P 601 I 100.-

337. 100 złotych, Par. P 602 I 100.-

338. 10000 złotych - Solidarnoć, Par. P 604 I 120.-

339. 20000 złotych - Solidarnoć, Par. P 607 I 120.-

340. 50000 złotych - Solidarnoć, Par. P 618 I 120.-

341. 100000 złotych - Solidarnoć, Par. P 621 I 120.-

342. 100000 złotych - Solidarnoć, Par. P 622 I 120.-

343. 200000 złotych - Solidarnoć, Par. P 630 I 120.-

344. 200000 złotych - gen. Stefan Grot-Rowecki, Par. P 631 I 120.-

345. 200000 złotych - gen. Tadeusz Bór Komorowski, Par. P 632 I 120.-

Emisja 1991

346. 10000 złotych, Par. P 605 I 100.-

347. 20000 złotych, Par. P 608 I 100.-

348. 20000 złotych - Jan Paweł II, Par. P 609 I 250.-

349. 50000 złotych - Jan Paweł II, Par. P 619 I 250.-

350. 100000 złotych - Jan Paweł II, Par. P 623 I 250.-

351. 100000 złotych - Narwik, Par. P 624 I 100.-

352. 100000 złotych - mjr. Hubal, Par. P 625 I 100.-

353. 100000 złotych - Tobruk, Par. P 626 I 100.-

354. 100000 złotych - Bitwa o Anglię, Par. P 627 I 100.-

355. 200000 złotych - Konstytucja 3 maja, Par. P 633 I 100.-

356. 200000 złotych - Targi Poznańskie, Par. P 634 I 100.-

357. 200000 złotych - Albertville, Par. P 635 I 130.-

358. 200000 złotych - Barcelona, Par. P 636 I 130.-

359. 200000 złotych - Barcelona, Par. P 637 I 130.-

360. 200000 złotych - gen. Leopold Okulicki, Par. P 638 I 120.-

361. 200000 złotych - gen. Michał Tokarzewski, Par. P 639 I 120.-

362. 200000 złotych - Jan Paweł II, Par. P 640 I 250.-

363. 200000 złotych - Jan Paweł II, Par. P 641 I 250.-

Emisja 1992

364. 10000 złotych - Władysław Warneńczyk, Par. P 606 I 100.-

365. 50000 złotych - Virtuti Militari, Par. P 620 I 100.-

366. 100000 złotych - Wojciech Korfanty, Par. P 628 I 100.-

367. 200000 złotych - Expo-92 Sevilla, Par. P 642 I 100.-

368. 200000 złotych - 500 lecie odkrycia Ameryki, Par. P 643 I 100.-

369. 200000 złotych - Stanisław Staszic, Par. P 644 I 100.-

370. 200000 złotych - Konwoje, Par. P 645 I 100.-

371. 200000 złotych - Władysław Warneńczyk, Par. P 646 I 120.-

372. 200000 złotych - Władysław Warneńczyk, Par. P 647 I 120.-

Emisja 1993

373. 20000 złotych - Zamek w £ańcucie, Par. P 610 I 100.-

374. 20000 złotych - Jaskółka, Par. P 611 I 120.-

375. 20000 złotych - Kazimierz Jagiellończyk, Par. P 612 I 120.-

376. 20000 złotych - Olimpiada w Lillehammer, Par. P 613 I 120.-

377. 200000 złotych - Szczecin, Par. P 648 I 100.-

378. 200000 złotych - Ruch Oporu 1939-45, Par. P 649 I 100.-

379. 200000 złotych - Kazimierz Jagiellończyk, Par. P 650 I 120.-

380. 200000 złotych - Kazimierz Jagiellończyk, Par. P 651 I 120.-

381. 300000 złotych - Getto Warszawskie, Par. P 657 I 100.-

382. 300000 złotych - Zamek w £ańcucie, Par. P 658 I 120.-

383. 300000 złotych - Jaskółka, Par. P 659 I 120.-

384. 300000 złotych - Olimpiada w Lillehammer, Par. P 660 I 130.-

385. 300000 złotych - UNESCO 1992 Zamoć, Par. P 661 I 120.-

Emisja 1994

386. 2 złote, Par. P 708 I 100.-

387. 5 złotych, Par. P 709 I 100.-

388. 100 złotych - XV Puchar wiata, Par. P 603 I 100.-

389. 20000 złotych - 70 lat Związku Inwalidów Wojennych, Par. P 614 I 100.-

390. 20000 złotych - Zygmunt I Stary, Par. P 615 I 120.-

391. 20000 złotych - Otwarcie nowego gmachu Mennicy Warszawskiej, Par. P 616 I 100.-

392. 20000 złotych - Powstanie Kociuszkowskie, Par. P 617 I 100.-

393. 100000 złotych - 50 rocznica Powstania Warszawskiego, Par. P 629 I 100.-

394. 200000 złotych - 75 lat Inwalidów Wojennych, Par. P 652 I 100.-

395. 200000 złotych - Monte Cassino, Par. P 653 I 100.-

396. 200000 złotych - Zygmunt I Stary, Par. P 654 I 130.-

397. 200000 złotych, Par. P 655 I 130.-

398. 200000 złotych - 200 rocznica Powstania Kociuszkowskiego, Par. P 656 I 100.-

399. 300000 złotych - Maksymilian Kolbe, Par. P 662 I 130.-

400. 300000 złotych - 70 lat Banku Polskiego, Par. P 663 I 100.-

401. 300000 złotych - 50 rocznica Powstania Warszawskiego, Par. P 664 I 100.-

MONETY LUSTRZANE III RZECZPOSPOLITEJ

402. 10 złotych 2001 - Jan III Sobieski - popiersie + półpostać, Par. 843, 844 I 80.-

403. 10 złotych 2001 - Jan III Sobieski - popiersie + półpostać, Par. 843, 844 I 80.-

404. 10 złotych 2001 - Jan III Sobieski - popiersie + półpostać, Par. 843, 844 I 80.-

405. 10 złotych 2001 - Jan III Sobieski - popiersie + półpostać, Par. 843, 844 I 80.-

406. 10 złotych 2001 - Jan III Sobieski - popiersie + półpostać, Par. 843, 844 I 80.-

407. 10 złotych 2002 - XVII Mistrzostwa wiata w Piłce Nożnej, Par. 865 I 37.-

408. 10 złotych 2002 - XVII Mistrzostwa wiata w Piłce Nożnej, Par. 865 I 37.-

409. 10 złotych 2002 - XVII Mistrzostwa wiata w Piłce Nożnej, Par. 865 I 37.-

410. 10 złotych 2002 - XVII Mistrzostwa wiata w Piłce Nożnej, Par. 865 I 37.-

411. 10 złotych 2002 - XVII Mistrzostwa wiata w Piłce Nożnej, Par. 865 I 37.-

412. 10 złotych 2002 - XVII Mistrzostwa wiata w Piłce Nożnej, Par. 865 I 37.-

413. 10 złotych 2002 - August III Mocny, Par. 867 I 37.-

414. 10 złotych 2002 - August III Mocny, Par. 867 I 37.-

415. 10 złotych 2002 - August III Mocny, Par. 867 I 37.-

416. 10 złotych 2002 - August III Mocny, Par. 867 I 37.-

417. 10 złotych 2002 - August III Mocny, Par. 867 I 37.-

418. 10 złotych 2002 - August III Mocny, Par. 867 I 37.-

419. 10 złotych 2003 - Generał Broni Stanisław Maczek, Par. 868 I 38.-

420. 10 złotych 2003 - Generał Broni Stanisław Maczek, Par. 868 I 38.-

421. 10 złotych 2003 - Generał Broni Stanisław Maczek, Par. 868 I 38.-

422. 10 złotych 2003 - 150 Lecie Narodzin Przemysłu Naftowego i Gazownictwa I 38.-

423. 10 złotych 2003 - 150 Lecie Narodzin Przemysłu Naftowego i Gazownictwa I 38.-

424. 10 złotych 2003 - 150 Lecie Narodzin Przemysłu Naftowego i Gazownictwa I 38.-

425. 10 złotych 2003 - 150 Lecie Narodzin Przemysłu Naftowego i Gazownictwa I 38.-

426. 10 złotych 2003 - 150 Lecie Narodzin Przemysłu Naftowego i Gazownictwa I 38.-

427. 10 złotych 2003 - 150 Lecie Narodzin Przemysłu Naftowego i Gazownictwa I 38.-

ZAKON KRZYŻACKI

Ulryk I v. Jungingen 1407-1410

428

* 428. szeląg b.d., m. Toruń, Kop. 9015 III+ 100.-

429. szeląg b.d., m. Toruń, Kop. 9015 - niedobity III 70.-

Michał Küchmeister 1414-1422

430. szeląg b.d., m. Toruń, Kop. 9024 III 80.-

PRUSY LENNE

Albrecht Hohenzollern 1525-1568

431. szeląg 1558., m. Królewiec, Av.: orzeł i napis Rv.: monogram, rok i napis

Kop. 3768 R - niecentrycznie bity III 80.-

432. grosz 1540., m. Królewiec, Kop. 3781 - płytkie bicie III 50.-

433. grosz 1541., m. Królewiec, Kop. 3782 R3 III+ 100.-

Jan Zygmunt 1608-1618

434. półtorak 1620, m. Królewiec, Av.: jabłko królewskie, rok i napis

Rv.: ukoronowana tarcza herbowa i napis, Kop. 3873 R3 - nidobity III 60.-

Jerzy Wilhelm 1619-1640

435. ort 1624, m. Królewiec, Av.: popiersie w stroju ceremonialnym z berłem

w obramowaniu perełkowym, głowa w koronie Rv.: tarcza z czterema herbami

państwowymi, Kop. 3909 R2 - otwór w koronie, lewy otok przycięty, z patyną II 90.-

436. ort 1625, m. Królewiec, rzadki rocznik, Neu. 106 III+ 180.-

437. ort 1625, m. Królewiec, Av.: popiersie w stroju ceremonialnym z berłem

w obramowaniu perełkowym Rv.: tarcza z czterema herbami państwowymi,

Kop. 3909 R2 - otwór w awersie (głowa), z patyną II- 120.-

ŚlĄSK ZA PANOWANIA HABSBURGÓW

Leopold I 1658-1705

438. 3 krajcary 1696, m. Brzeg,"CB", Av.: popiersie, nominał i napis

Rv.: ukoronowany dwugłowy orzeł i napis, FS 739 III 20.-

Karol VI 1711-1740

439. 3 krajcary 1712, m. Wrocław, Av.: popiersie i napis Rv.: dwugłowy orzeł, rok i napis,

FS 831 III 30.-

440. 3 krajcary 1724, m. Wrocław, Av.: popiersie i napis Rv.: dwugłowy orzeł, nominał,

rok i napis, FS 874 III 35.-

441. 3 krajcary 1726, m. Wrocław, Av.: popiersie i napis Rv.: dwugłowy orzeł, rok i napis,

FS 882 III 30.-

442. 3 krajcary 1730, m. Wrocław, Av.: popiersie i napis Rv.: dwugłowy orzeł, rok i napis,

FS 898 - ciemna patyna III 30.-

443. VI krajcarów 1712, m. Wrocław FN", Av.: popiersie, nominał i napis

Rv.: dwugłowy orzeł, rok i napis, FS 832 III 70.-

444

* 444. VI krajcarów 1714, m. Wrocław, Av.: popiersie, nominał i napis

Rv.: ukoronowany dwugłowy orzeł, rok i napis, FS 842 III+ 80.-

STANY ŚLĄSKIE

445

* 445. 3 talary klipa 16Z1, m. Głogów, Kop. 7018 R3 III+ 700.-

MIASTA ŚLĄSKIE

LEGNICA

446. halerz b.d., m. Legnica, Kop. 8656 R1 III+ 70.-

LWÓWEK XV w.

447. halerz jednostronny b.d., m. Lwówek, Kop. 8672 R3 - niedobity III 60.-

OPOLE

448

* 448. brakteat b.d., m. Opole, Kop. 8681 III 80.-

WIDNICA

449. 24 krajcary 1622, m. widnica, Av.: popiersie i napis Rv.: tarcza herbowa, rok i napis,

Kop. 8746 R - zalutowany otwór nad głową III 100.-

WROCŁAW

Władysław Jagiellończyk 1516-1526

450. halerz b.d., m. Wrocław, Av.: litera W Rv.: lew, Kop. 8777 R III 50.-

Ferdynand II 1620-1637

451

* 451. 24 krajcary 16ZZ, m. Wrocław, Av.: popiersie i napis Rv.: tarcza herbowa i napis,

Kop. 8886 R -niedobity III 200.-

ZGORZELEC

452. halerz b.d., m. Zgorzelec III 40.-

HRABSTWO KŁODZKIE

Ulryk z Hardeku 1501-1524

453. halerz b.d., m. Kłodzko, Av.: litera V Rv.: lew, Kop. 5992 R2 - niedobity III- 50.-

KSIĘSTWO LEGNICKO-BRZESKO-WOŁOWSKIE

Jan Chrystian 1621-1639

454

* 454. 24 krajcary 1623, m. Oława, Av.: popiersie i napis Rv.: tarcza herbowa, rok i napis,

Kop. 5193 R3 - niedobity III 250.-

Jerzy Rudolf 1621-1653

455. ćwierćtalar 16Z1, m. Chojnów, Av.: popiersie i napis Rv.: ukoronowana tarcza herbowa,

rok i napis, Kop. 5264 R - niedobity, wady blachy III- 250.-

456 457

* 456. ćwierćtalar 16Z1, m. Legnica, Av.: popiersie i napis Rv.: ukoronowana tarcza herbowa,

rok i napis, Kop. 5269 R - niedobity III 300.-

* 457. 24 krajcary 1623, m. Legnica, Brzeg, Av.: popiersie i napis Rv.: ukoronowana

tarcza herbowa, rok i napis, Kop. 5260 III 300.-

Jerzy III Brzeski 1654-1664

458

* 458. XV krajcarów 1662, m. Brzeg, Av.: popiersie i napis Rv.: Orzeł ląski, rok i napis,

Kop. 5402 R III 150.-

Ludwik IV Legnicki 1654-1663

459. XV krajcarów 1661, m. Legnica, Brzeg, Av.: popiersie i napis

Rv.: Orzeł ląski, rok i napis, Kop. 5430 R III 150.-

KSIĘSTWO GŁOGOWSKIE

Zygmunt Jagiellończyk 1498-1506

460. grosz 1506, m. Głogów, Av.: orzeł i napis Rv.:Pogoń, rok i napis, Kop. 5768 R1 III- 280.-

KSIĘSTWO OPOLSKO-RACIBORSKIE

Gabriel Bethlen 1622-1625

461

* 461. 24 krajcary 1623, m. Opole, Av.: popiersie i napis Rv.: ukoronowana

tarcza herbowa, rok i napis, Kop. 6459 III 250.-

MONETY PRUSKIE DLA ŚLĄSKA

Fryderyk II 1740-1786

462. grosik 1753, m. Wrocław, Av.: popiersie i napis Rv.: orzeł pruski, rok i napis, Kop. 9219 III- 30.-

463. grosz 1779, m. Wrocław, Av.: ukoronowany monogram Rv.: nominał i rok, Neu. 523 III- 25.-

464. grosz 1786, m. Wrocław, Av.: ukoronowany monogram Rv.: nominał i rok, Neu. 523 III- 25.-

465. 2 grosze 1749, m. Wrocław, Av.: popiersie i napis Rv.: orzeł pruski, nominał i rok,

Neu. 128 III- 40.-

466. 1/12 talara 1764, m. Wrocław,"B" Av.: popiersie i napis Rv.: nominał, rok i napis,

Neu. 414a - niedobity III- 40.-

471

* 467. 1/3 talara 1766, m. Wrocław, "B" Av.: popiersie i napis Rv.: nominał, rok i napis, Neu. 507 III 100.-

468. talar 1780, m. Wrocław, "B" Av.: popiersie i napis Rv.: orzeł, rok i napis, Neu. 505 III- 350.-

Fryderyk Wilhelm II 1786-1797

469. krajcar 1793, m. Wrocław, Av.: popiersie i napis Rv.: ukoronowana tarcza herbowa,

nominał i rok, Neu. 30 - uszkodzenie na awersie III- 25.-

470. grosz 1790, m. Wrocław,"B" Av.: ukoronowany monogram Rv.: nominał i rok, Neu 32 III 40.-

471. 1/3 talara 1793, m. Wrocław,"B" Av.: popiersie i napis Rv.: ukoronowana tarcza herbowa,

rok i napis, Neu. 6 III 100.-

472

* 472. talar 1792, m. Wrocław,"B", Neu. 4 III+ 800.-

Fryderyk Wilhelm III 1797-1840

473. 4 grosze 1808, m. Kłodzko,"G", bardzo rzadka moneta, Neu. 8 IV 100.-

AUSTRIA

Zygmunt 1439-1490

474

* 474. grosz b.d., m. Wiedeń, Av.: popiersie w majestacie, wkoło gotycki napis

Rv.: czteropolowa tarcza przedzielona krzyżem i gotycki napis II 200.-

Arcyksiążę Maksymilian Austriacki 1558-1618

475

* 475. talar medalowy 1603, Av.: władca w zbroi i płaszczu zakonnym między tarczą

herbową i hełmem Rv.: kopijnik na koniu w zbroi turniejowej w otoczeniu piętnastu

tarcz herbowych cesarstwa austriackiego, Dav. 5848 II- 450.-

Ferdynand II i Ferdynand III

476. 3 krajcary 1626 i 1639, zestaw 2 sztuk II 25.-

Leopold I 1658-1705

477

* 477. dwutalar b.d.(1680?), m. Hall, Av.: popiersie i wkoło napis

Rv.: Orzeł Tyrolski i wkoło napis, Dav. 3247 III+ 2000.-

Karol VI 1711-1740

478. VI krajcarów 1719, Av.: popiersie i napis Rv.: ukoronowany dwugłowy orzeł, nominał,

rok i napis III 50.-

479. VI krajcarów 1726, Av.: popiersie i napis Rv.: ukoronowany dwugłowy orzeł, nominał,

rok i napis III+ 60.-

CHINY

480. zestaw monet chińskich - dynastie Ming, Sung, Tsing i Han w oryginalnym pudełku,

mied, piękna patyna II 175.-

FRANCJA

Ludwik XVI 1774-1793

481. Ecu 1778, IV 100.-

HOLANDIA (ZELANDIA)

482

* 482. talar 1585, Dav. 8839 III+ 700.-

HOLANDIA (ZJEDNOCZONE PROWINCJE)

483

* 483. 1693, m. Zachodnia Fryzja, Del. 971 - małe uszkodzenie na awersie III 200.-

HOLANDIA HISZPAÑSKA

Albert i Izabela 1598-1621

484. pół potagona 1617, m. Bruksela, Del. 263 III- 80.-

ŁOTWA

485. 5 lati 1929 III 35.-

486. 5 lati 1932 III 35.-

CESARSTWO NIEMIECKIE

487. denar XI w., zestaw 5 sztuk III-/IV 350.-

BAWARIA

Maximilian I 1598-1651

488

* 488. talar 1627, Dav. 6075 III+ 800.-

BRANDENBURGIA FRANKONIA

Jerzy Albert 1538-1545

489. talar 1541, Av.: dwie półpostacie zwrócone do siebie, u góry rok , wkoło napis

Rv.: cztery tarcze herbowe pomiędzy ramionami krzyża i napis Dav. 8967 III 800.-

490

* 490. talar 1544, Av.: dwie półpostacie zwrócone do siebie, u góry rok , wkoło napis

Rv.: cztery tarcze herbowe pomiędzy ramionami krzyża i napis Dav. 8967 III+ 900.-

BRUNSZWIK

Fryderyk Urlich 1613-1634

491

* 491. talar 163Z, Dav. 6307 III- 600.-

GÓRNE ŁUŻYCE

492. 6 krajcarów 1666, m. Budziszyn, Merseb. 2737 RR- zaklepany otwór III 180.-

PRUSY

Wilhelm I 1858-1888

493. 20 marek złoto 1872, m. Berlin, Jeg. 243 III 340.-

494. 20 marek złoto 1872, m. Berlin, Jeg. 243 III 340.-

495. 20 marek złoto 1872, m. Berlin, Jeg. 243 III 340.-

496. 20 marek złoto 1872, m. Berlin, Jeg. 243 III 340.-

497

* 497. 20 marek złoto 1872, m. Berlin, Jeg. 243 III 340.-

Wilhelm II 1888-1913

498 506 507

* 498. 3 marki 1913, m. Berlin, Jeg. 112 I- 100.-

499. 20 marek złoto 1889, m. Berlin, Jeg. 250 III 380.-

500. 20 marek złoto 1895, m. Berlin, Jeg. 252 III 340.-

501. 20 marek złoto 1896, m. Berlin, Jeg. 252 III 340.-

502. 20 marek złoto 1896, m. Berlin, Jeg. 252 III 340.-

503. 20 marek złoto 1899, m. Berlin, Jeg. 252 III 340.-

504. 20 marek złoto 1906, m. Berlin, Jeg. 252 III 340.-

505. 20 marek złoto 1909, m. Berlin, Jeg. 252 III 340.-

* 506. 20 marek złoto 1909, m. Berlin, Jeg. 252 III 340.-

* 507. 20 marek złoto 1913, m. Berlin, Jeg. 253 II 400.-

RATYZBONA

508. halerz i 2 krajcary 1786 i 1754, m. Regensburg, Krauze s. 1103 i 1104 I- 100.-

509. 10000 marek 1923 m. Westfalia, Jeg. 20a III 30.-

ROSJA

Piotr II 1727-1730

510. 5 kopiejek 1727, Av.: dwugłowy orzeł w obwódce, wkoło pięć punktów

Rv.: napis w krzyżu, rok i nominał. Odmiana w napisie nominału, Uzd. 2403 III- 80.-

Anna 1730-1740

511

* 511. rubel 1733, m. Moskwa, Uzd. III+ 370.-

512. rubel 1733, m. Moskwa, Uzd. III 350.-

Katarzyna II 1762-1796

513. kopiejka 1795, m. Jekaterynburg, EM", Uzd. 2836 III 60.-

514. 2 kopiejki 1790, Av.: ukoronowany monogram i rok Rv.: jedziec na koniu i nominał,

Uzd. 3775 III- 30.-

515. 5 kopiejek 1780, Uzd. 2689 III+ 30.-

516. 5 kopiejek 1788, m. Petersburg, Uzd. 2731 III 60.-

517. pół połtiny 1784, Uzd. 1116 III- 30.-

Aleksander I 1801-1825

518. rubel 1818, m. Petersburg, Saf. 441 III 60.-

Mikołaj I 1825-1855

519. połtina 1830, m. Petersburg, Saf. 971 R III- 40.-

520. monety miedziane od Piotra I do Elżbiety II - zestaw 5 sztuk IV 50.-

521. monety Syberii (Katarzyna II) - zestaw 9 sztuk: 10 kopiejek 1777 KM;

5 kopiejek 1778 KM; 2 kopiejki 1768, 1768, 1771; 1 kopiejka 1769, 1777; dienga1771;

połuszka 1776, Uzd. s. 336-337 I-/III- 600.-

SZWAJCARIA

522

* 522. 20 franków w złocie 1930 m. Bern, Av.: głowa dziewczyny z warkoczem w otoku z pereł,

u góry napis HELVETIA", u dołu F. LANDRY (projektant), na obrzeżu

30 gwiazdek 5-cio ramiennych Rv.: tarcza poprzecinana liniami pionowymi

na tle gałęzi dębu, w rodku krzyż grecki, po jego lewej stronie 20" a po prawej FR,

Krause 202y I 360.-

TURCJA

Sułtan Mehmed v Reszad 1901-1918

523. 100 piastrów 1909, m. Konstantynopol, Krause s. 2104 III- 350.-

WENECJA

Jakub Tiepolo 1229-1249

524. grosz 1229, Ag, m. Wenecja III 100.-

Francis Molin 1646-1655

525. złoty cekin 1646, m. Wenecja, Av.: Doża klęczący przed w. Markiem

Rv.: stojący Chrystus w obramowaniu 18-tu gwiazd III 400.-

Alois Contarini 1676-1684

526

* 526. złoty cekin 1646, m. Wenecja, Av.: Doża klęczący przed w. Markiem

Rv.: stojący Chrystus w obramowaniu 18-tu gwiazd III 420.-

WĘGRY

Władysław I 1440-1444

527. denar b.d., b.m., Husz. 605 - niedobity III- 70.-

Franciszek Józef 1848-1916

528. 10 koron 1904, m. Kremnica, Husz. 2200 III 170.-

USA

529 530

* 529. Wzór PEACE DOLLAR" egz. próbny b.d. (1986?), m. Filadelfia, Av.: głowa ze Statuły

Wolnoci z napisem LIBERTY" w koronie z promieni, u dołu napis Rv.: stojący na skale

orzeł na tle promieni słonecznych z gałązką oliwną w szponach, na dole i u góry napisy I 150.-

* 530. 2 1/2 dolara 1915, m. Filadelfia, Av.: głowa Indianina w otoku 13-tu gwiazd i napisem

LIBERTY", u dołu rok a nad nim inicjały projektanta BLP Rv.: orzeł siedzący

na gałęzi drzewa oliwnego w otoku napisów, Krause s. 2178 II 720.-ŻETONY

ZIEMIE POLSKIE

531

* 531. żetony Białostockiego Towarzystwa Wodociągów na 1 i 10 wiader wody - zestaw 2 sztuk II- 500.-

532. żeton magistratu Barczewo o nominale 50 II-. 30.-

BANKNOTY

ZIEMIE POLSKIE

(okupacja terenów wschodnich - Poznań)

533. 100 rubli 17.04.1916, Nr. 1607768, Mił. P 7b III+ 180.-

NIEMCY

534. 5 milionów marek 01.06.1923, Ser. A 00014764, Pick/Rixen 93 III 100.-

535

* 535. 2 miliony marek 23.07.1923, Ser. Es 337875, Pick/Rixen 94 II 70.-

536

* 536. 50 miliardów marek 26.10.1923, jednostronny, bez numeru, Pick/Rixen127 II 40.-

BADENIA

537. 100 marek 01.01.1907, No. 824967, Pick/Rixen 707 III 50.-

BAWARIA

* 538. 100 marek 01.01.1900, B No. 1884895, Pick/Rixen 718 II- 60.-

NIEMCY - BONY OBOZOWE

* 539. 0.50 marki, 1.10.1944, Mauthausen - obóz koncentracyjny,

datownik 1.10.44 - bardzo rzadki, Campbell 4076 II+ 2000.-

538

539

540

* 540. 1 marka, 1.10.1944, Mauthausen - obóz koncentracyjny,

datownik 1.10.44 - bardzo rzadki, Campbell 4077 III 1800.-

ROSJA

541. 100 rubli 1898 Timaszew Michiejew 3E 047577, Riab. 711p, Pick 5b IV 50.-

542 (skala 1:2)

* 542. 100 rubli 1898 Konszin Brut KB 046169, Riab. 712p, Pick 5c III 120.-

543. 500 rubli 1898 Konszin Czichirżyn AY 178133, Riab. 715p, Pick 6c III 200.-

544 (skala 1:2)

* 544. 500 rubli 1898 Konszin Mietc AY 046085, Riab. 715p, Pick 6c II/III 300.-

545. 50 rubli 1899 Konszin Naumov AK 889075, Riab. 720p, Pick 8 III 20.-

546. 10 kopiejek 1915, fragment arkusza - 40 sztuk, Riab. 757p, Pick 21 II 40.-

547. 15 kopiejek 1915, 2 fragmenty arkusza - 72 sztuki, Riab. 758p, Pick 22 II 60.-

RSFRR

548. 50 rubli 1918, 5 kuponów od 4% Biletu Skarbowego 1915 r (500 rubli), Riab. 1044p II 25.-

549. 1000 rubli 1918, Piatczkow Szmidt AE 048293 (pionowy znak wodny), Riab. 1123p,

Pick 97 III 20.-

ROSJA - REGIONY

PÓŁNOCNA ROSJA

550 (skala 1:2)

* 550. 5 rubli 1918, TH 0818265, Riab. 1555p, Pick S 135 II 130.-

551. rubel 1919, Riab. 1565p, Pick S 144 III- 60.-

PÓŁNOCNO-ZACHODNIA ROSJA

552. 10 rubli 1919, Nr 744075, Riab. 1558p, Pick S 206a II 30.-

553. 25, 50 kopiejek; 1, 3, 5, 10, 25, 100, 500, 1000 rubli 1918, zestaw 10 sztuk,

Riab. 1581p-1596p, Pick S 201-210 II-/IV 150.-

UKRAINA

554 (skala 1:2)

* 554. 1000 grzywien 1918, Ser. A 0368391, Riab. T II 36, Pick S 280 II 60.-

POŁUDNIOWA ROSJA

555. 50 rubli 1919, Nr KB 29, Riab. 2983p, Pick S 416 I 20.-

REPUBLIKA DALEKIEGO WSCHODU

556 (skala 1:2)

* 556. 1000 rubli 1920, Ser. AA 01041, Riab. 5873p, Pick S 1208 II 50.-

SYBERIA

557

* 557. 10 kopiejek 1918, Riab. 5851p, Pick S 1242 I 30.-

SYBERIA I URAL

558. 90 rubli 1919, arkusz kuponów do 4 1/2 % Pożyczki Wewnętrznej z 1917 r.,

Pick/Rx. 108 III 40.-

559. 45 rubli 1920, 1/2 arkusza kuponów do 4 1/2 % Pożyczki Wewnętrznej z 1917 r.,

Pick/Rx. 118 III 60.-

SYBERIA ZACHODNIA

560. 100, 500, 1000 rubli 1918, perforacja 88 GB na Zawiadczeniach 4 % Renty

(III wyd. 1909), 100, 1000 rubli stempel Samurskiego Oddziału BP; 500 rubli

stempel Tomskiego Oddziału BP, Riab. 5104p, 5106p, 5107p III-/IV 140.-

USA

561

* 561. 10 centów, 0303 1863 (trzecie wyd.), Pick 108d III 130.-

562

* 562. 25 centów 1874 (piąte wyd.), na rewersie stempel Banku Szkocji, Pick 123 II/III 140.-

563. 50 centów, 1860, (czwarte wyd.), na rewersie stempel Banku Szkocji (plamy), Pick 120 IV 100.-

ODZNAKI I ODZNACZENIA POLSKIE

II RZECZPOSPOLITA

564. odznaczenia - zestaw 5 sztuk: Srebrny Krzyż Zasługi, Medal - Polska Swemu Obrońcy,

Medal X-Lecia Odzyskania Niepodległoci 1928 r., Srebrny Medal za Długoletnią Służbę,

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę II/III 190.-

565. Medal X-Lecia Odzyskania Niepodległoci 1928 r. III 30.-

566. Medal Polska Swemu Obrońcy - Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie III 40.-

567. Krzyż Walecznych - Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie - wyrób londyński II 165.-

568. Odznaka Pamiątkowa - Miecze Hallerowskie - na wstążce II 150.-

569 575 580

* 569. Odznaka Pamiątkowa 1914-1916. II Brygady Legionów Polskich z nakładką 15.II.1918",

Stel. 5.13a III 150.-

570. Odznaka Pamiątkowa Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu

Narodowego 1916, Stel. 2.57 II 75.-

571. Odznaka Pamiątkowa Wielkanoc w Wilnie 1919 r. - srebro II 200.-

572. Odznaka Pamiątkowa Szkoły Podchorążych Ostrów Mazowiecki - nakrętka oryginalna III+ 150.-

573. Odznaka Pamiątkowa - HORYÑ SŁUCZ STYR 1919 - mosiądz, oryginalna nakrętka III 100.-

574. Odznaka 25-Lecia Drużyn Polowych Sokoła 1935 - oryginalna nakrętka, Stel. 1.16 III 75.-

* 575. Odznaka Pamiątkowa 5 Pułk Piechoty - 1- Komp. Kapitana Zajączkowskiego III 100.-

576. Odznaka Członka Związku Rezerwistów II R.P. Honor i Ojczyzna" - emalia III 75.-

577. Odznaka Pamiątkowa Przysposobienia Leno-Wojskowego Nr 2508 - bez nakrętki III 50.-

578. Odznaka Przysposobienia Wojskowo-Motorowego III 50.-

579. Odznaka Przysposobienia Wojskowego - bez nakrętki III 50.-

* 580. Odznaka Biura Wydawnictw Kart Chlebowych we Lwowie - emalia - nakładka srebrna,

Stel. 2.42 II 150.-

581. Odznaka Przysposobienia Wojskowego 2-go Hufca Gimnazjum III 40.-

582. Odznaka członkowska Polskiego Związku Łuczniczego - emalia,

na odwrocie numer identyfikacyjny I I 60.-

583. Srebrna Odznaka członkowska Polskiego Związku Łuczniczego - emalia,

na odwrocie numer identyfikacyjny II 50.-

584. Złota Odznaka Sportowa Zawodów Pływackich - Dzień Legionistów 1- Brygada

J. Piłsudskiego II 120.-

585. Srebrna Odznaka Sportowa Zawodów Pływackich - Dzień Legionistów 1- Brygada

J. Piłsudskiego II 100.-

586. odznaka strzelecka b.d., orzeł na tle tarczy strzeleckiej, aut. A. Nagalski,

Warszawa - oryginalna nakrętka II 44.-

587. Odznaka Pamiątkowa niezidentyfikowanego Naczelnika Gminy - ręczna

robota na agrafce II 100.-

588. Odznaka K.I.R. - Krajowy Instytut Rolnictwa, lata 30-te - srebro - sygnatura J. Chyliński II- 150.-

589. Odznaka honorowa Z.P.N.S.P. - emalia, Związek Polskiego Nauczycielstwa

Szkół Powszechnych - lata 20-te, srebro, nakrętka sygnowana II 120.-

590. Odznaka honorowa Stowarzyszenia Byłych Więniów Politycznych II 150.-

591. Odznaka - Kongres Eucharystyczny - Białystok 1931 na szpilce (znaczek kwestarski) III 50.-

CESARSTWO AUSTRO-WĘGIERSKIE

592. Medal za Wolnoć - srebro II- 70.-

593. Krzyż Jubileuszowy Franciszka Józefa 1848-1908 II 50.-

Karol I 1916-1918

594. medal - SIGNUM LAVDIS - znak chwały - srebro III 45.-

595. Medal za Rany i Kontuzje - cynk III 35.-

596. Krzyż Karola - cynk, na wstążce III 30.-

FINLANDIA

597. Order Białej Róży III kl. II 280.-

RUMUNIA

598. Order Karola - uszkodzona emalia III 80.-

MEDALE

POLSKA

599

* 599. medal na pamiątkę narodzin Maurycego Bruhla 1781, srebro,

medalier Jan Filip Holzhaeusser, Av.: scena nadania nowonarodzonemu stopnia

porucznika przez władcę, któremu dziecko podaje Rzymianin Rv.: poziome napisy

w 15-tu wierszach, Więc. 51 III- 450.-

600

* 600. medal 1885, Pamiątka Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Warszawie 1885, cyna,

sygnowany F. Witkowski I 60.-

601. medal 1926, odlany w Paryżu, Fryderyk Chopin, autor - Wacław Szymanowski,

brąz, r. 50 mm. Strz. 556 - polerowany II- 80.-

602. medal b.d., m. Warszawa, Mikołaj Kopernik - PRIMUS INTER PARES, brąz, r. 61 mm I 70.-

603

* 603. medal 1980 m. Warszawa, 150-rocznica Powstania Listopadowego, srebro, r. 70 mm

Nakł. - 6 sztuk, MP 237 I 400.-

604. medal 1981 m. Warszawa, Powstanie ląskie, srebro, r. 70 mm. Nakł.- 17 sztuk, MP 542 I 400.-

605. medal 1981 m. Warszawa, Powstanie Warszawskie, srebro, r. 70 mm.

Nakł. bez napisu na opasce - 20 sztuk, MP 419 I 400.-

606. medal 1981 m. Warszawa, Powstanie Warszawskie, srebro, r. 70 mm.

Nakł. z napisem na opasce - 5 sztuk, MP 419 I 400.-

607. medal 1981 m. Warszawa, Powstanie Styczniowe, srebro, r. 70 mm.

Nakł. - 17 sztuk, MP 411 I 400.-

608. medal 1982 m. Warszawa, Insurekcja Kociuszkowska, srebro, r. 70 mm.

Nakł. - 5 sztuk, MP 547 I 400.-

609. medal 1982 m. Warszawa, Gen. Broni Władysław Sikorski, srebro, r. 70 mm.

Nakł. - 15 sztuk, MP 674 I 400.-

610

* 610. medal 1983 m. Warszawa, Jan Paweł II - Lublin 1983, srebro, r. 70 mm.

Nakł. - 14 sztuk, MP 672 I 450.-

611. medal 1983 m. Warszawa, Powstanie w Gettcie, srebro, r. 70 mm. Nakł. - 17 sztuk,

MP 753 I 400.-

612. medal 1983 m. Warszawa, Odsiecz Wiedeńska, srebro, r. 70 mm.

Nakł. nie ustalony, nie większy jednak niż 8 sztuk, MP 703 I 400.-

613. medal 1985 m. Warszawa, Niepodległość Polski 11 Listopada 1918 - Józef Piłsudski,

srebro, r. 70 mm. Nakł. - 30 sztuk, MP 362 I 400.-

614. medal 1987 m. Warszawa, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, srebro, r. 70 mm.

Nakł. - 30 sztuk, MP 595 I 400.-

615

* 615. medal 1987 m. Warszawa, III Pielgrzymka Jana Pawła do Polski, srebro, r. 70 mm.

Nakł. w dwóch wersjach: łacińskiej i polskiej - 50 sztuk, MP 766 I 450.-

616

* 616. medal 1987 m. Warszawa, Jan Paweł II - Gdańsk Zaspa, srebro, r. 70 mm.

Nakł. nieznany, lecz nie większy niż 10 sztuk, MP 830 I 450.-

617. medal 1988 m. Warszawa, Powstanie Wielkopolskie, srebro, r. 70 mm.

Nakł. - 5 sztuk, MP 536 I 400.-

618. medal 1988 m. Warszawa, 70 Rocznica Odzyskania Niepodległoci - Józef Piłsudski,

srebro, r. 70 mm. Nakł. - 30 sztuk, MP 3784 I 400.-

619

* 619. medal 1988 m. Warszawa, Jan Paweł II X lat Pontyfikatu, srebro, r. 70 mm.

Nakł. nieznany, lecz nie większy niż 10 sztuk, MP 803 I 450.-

620. medal 1990 m. Warszawa, Bitwa Warszawska 15 VIII 1920 r., srebro, r. 70 mm.

Nakł. nieznany, lecz nie większy niż 8 sztuk, MP 191 I 350.-

621. medal 1982 m. Warszawa, Jan Paweł II - QUO VADIS DOMINE, srebro, r. 60 mm.

Nakł. nieznany, lecz nie większy niż 15 sztuk, MP 709 I 350.-

622 624

* 622. medal 1991 m. Warszawa, Jan Paweł II - Jasna Góra, srebro, r. 48 mm., w etui I 60.-

623. medal 1984 m. Warszawa, 40 Lecie Bitwy pod Monte Cassino, srebro, r. 45 mm. I 60.-

* 624. medal 1983 m. Warszawa, Karol Beyer, srebro, r. 40 mm. Nakł. - kilka sztuk, MP 176 I 100.-

625. medal 1985 m. Warszawa, Niepodległość Polski 11 listopada.1918 - Józef Piłsudski,

srebro, r. 40 mm. Nakł. - 20 sztuk dla dwóch wersji - patynowanej i niepatynowanej,

MP 362 I 100.-

626. medal 1985 m. Warszawa, Niepodległość Polski 11 listopada 1918 - Józef Piłsudski,

srebro, r. 40 mm. Nakł. - 20 sztuk dla dwóch wersji - patynowanej i niepatynowanej,

MP 362 I 100.-

627. medal 1985 m. Warszawa, Generał Broni Józef Haller, srebro, r. 40 mm.

Nakł. - kilka sztuk, MP 243 I 100.-

628. medal 1985 m. Warszawa, 50 Rocznica Wrzenia 1939 r., srebro, r. 40 mm.

Nakł. - 20 sztuk, MP 243 I 100.-

629. medal 1986 m. Warszawa, Ignacy Jan Paderewski, srebro, r. 40 mm.

Nakł. - 20 sztuk, MP 719 I 100.-

630. medal 1986 m. Warszawa, Wojciech Korfanty 1873-1939, srebro, r. 40 mm.

Nakł. - 10 sztuk, MP 384 I 100.-

631. medal 1986 m. Warszawa, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - Gen. Józef Dowbór

Municki, srebro, r. 40 mm. Nakł. - 15 sztuk, MP 383 I 100.-

632. medal 1986 m. Warszawa, Władysław Jagiełło - Grunwald 1410, srebro, r. 40 mm.

Nakł. - 20 sztuk, medal numerowany: egz. Nr 4, MP 380 I 100.-

633. medal 1987 m. Warszawa, Stanisław Maczek, srebro, r. 40 mm. Nakł. - 4 sztuki,

medal numerowany: egz. Nr 4, MP 597 I 100.-

634. medal 1987 m. Warszawa, Naczelnik Państwa - Józef Piłsudski 1918 r., srebro,

r. 40 mm. Nakł. - 30 sztuk, medal numerowany: egz. Nr 4, MP 595 I 100.-

635. medal 1988 m. Warszawa, 70 Rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918, srebro,

r. 40 mm. Nakł. - kilka sztuk, MP 807 I 100.-

636 637

* 636. medal 1988 m. Warszawa, Bitwa pod Oliwą 1627 r - Arend Dickmann,

srebro, r. 40 mm. Nakł. - kilka sztuk, MP 785 I 100.-

* 637. medal 1988 m. Warszawa, 70 Rocznica Odzyskania Niepodległoci Polski - Józef Piłsudski,

srebro, r. 40 mm. Nakł. - 20 sztuk, MP 784 I 100.-

638. medal 1988 m. Warszawa, Ignacy Daszyński, srebro, r. 40 mm. Nakł. - kilka sztuk, MP 8 I 100.-

639. medal 1994 m. Warszawa, 400 Lat Mennicy Bydgoskiej - Władysław IV, srebro,

r. 40 mm. Nakł. - około 10 sztuk I 100.-

640

* 640. medale bite w złocie o wadze: 17,6 g, 10,6 g, 7 g próby 900, 1966

Av.: orzeł w koronie i napis: SACRUM POLONIAE MILENIUM

Rv.: wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, wkoło napis: TYSI¥CLECIE

POLSKI CHRZECIJAÑSKIEJ - zestaw 3 sztuk I 3900.-

641. komplet medali srebrzonych wg prof. Korskiego, 44 sztuki w kasecie I 1500.-

642. komplet medali królewskich wg prof. Korskiego, brąz, - 44 sztuki, w kasecie I 1400.-

643. komplet medali serii Częstochowskiej emitowanych przez

Oddział PTAiN Częstochowa - 15 sztuk I 180.-

WATYKAN

644. medal na pamiątkę Pontyfikatu Ojca w. Sergiusza III, brąz, r. 38 mm. I 90.-

645. medal na pamiątkę Pontyfikatu Ojca w. Lucjusza II, brąz, r. 38 mm. I 90.-

646. medal na pamiątkę Pontyfikatu Ojca w. Benedykta V, brąz, r. 38 mm. I 90.-

647

* 647. medal na pamiątkę Pontyfikatu Ojca w. Innocentego V, brąz, r. 38 mm. I 90.-

LITERATURA

648. Ahlstrom B., Sveriges Besittningsmynt, Stockholm 1980, oprawne ksero 40.-

649. Berezowski K., Cennik monet polskich, Towarzystwo Numizmatyczne, Warszawa 1934 100.-

650. Białkowski A., Monety ostatnich Jagiellonów, PTAiN 1975 25.-

651. Biuletyn Numizmatyczny" - komplet: (1965-2001) 650.-

652. Bończa W., Medal za Długoletnią Służbę, Warszawa 1938, twarda oprawa 50.-

653. Czapkiewicz A., Skarb denarów arabskich z Czechowa, Wrocław-Warszawa, oprawa kartonowa 45.-

654. Dekówna M., Wszesnoredniowieczny skarb srebrny z Sejkowic pow. Gostynin,

Wrocław-Warszawa-Kraków, Ossolineum 1961, 109 s. + XXXIII tabl., oprawa kartonowa 40.-

655. Dietiler H. Bohmen , Monety Bohemii za panowania Habsburgów 1526-1887,

Monachium 1979, oprawne ksero 30.-

656. Dzienis H., Katalog Zbioru Numizmatycznego Bublioteki Gdańskiej PAN,

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łód, Ossolineum, 154 s. + 1882 ilustracji 30.-

657. Gąsiorski A., Historia częstochowskiego pieniądza zastępczego - 1861-1939,

Politechnika Częstochowska 1995 40.-

658. Gibasiewicz S., Numizmatyka poznańska, Poznań 1973 8.-

659. Giulio B., Bibliografia Numizmatyka, Triest 1987 20.-

660. Grebiennikowa G., Ordery i medale ZSRR, Moskwa 1982 40.-

661. Grosz", Nr I 1985 - Nr XII 1987, 18 vol., Jastrzębie Zdrój, PTAiN 70.-

662. Gumowski M., Corpus Nummorum - tablice, 41 sztuk 50.-

663. Gumowski M., Fałszerstwa monetarne Fryderyka II, Poznań 1948, 70 s. 40.-

664. Gumowski M., Hans Schwarz i jego polskie medale, 23 s., twarda oprawa 60.-

665. Gumowski M., Maciej Schilling, Toruń 1927, 16 s. + VIII tabl. 30.-

666. Gumowski M., Mennica Gdańska, PTAiN Oddz. Gdańsk 1990 40.-

667. Gumowski M., Mennica Gdańska, PTAiN Oddz. Gdańsk 1990 40.-

668. Gumowski M., Mennica Gnienieńska w czasach Piastowskich, Lwów 1926, 11 s. + tablice. 40.-

669. Gumowski M., Pieniądz gdański 1814-1939, Gdańskie Towarzystwo Naukowe 1960, 117 s. 25.-

670. Gumowski M., Pieniądz papierowy Polski Odrodzonej, Kraków 1939 15.-

671. Gumowski M., Sfragistyka, Warszawa, PWN 1960, 267 s. + XLVIII tabl., twarda oprawa 100.-

672. Hutten-Czapski E., Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaise,

5 tomów w 3 vol., twarda oprawa w oryginalnych futerałach I 600.-

673. Jędrysek-Migdalska E., Monety Jagiellonów, Stefana Batorego,

czasów bezkrólewia i lenne 1386-1586, Płock, Muzeum Mazowieckie 1983, 78 s. 15.-

674. Kamiński Cz., Kopicki E., Katalog monet polskich 1764-1864, Warszawa, KAW 1977, 254 s. 50.-

675. Kamiński Cz., Kurpiewski J., Katalog monet polskich 1587-1632, Warszawa, KAW 1990, 514 s. 50.-

676. Kamiński Cz., Kurpiewski J., Katalog monet polskich 1632-1648 - Władysław IV, Warszawa,

KAW 1984 50.-

677. Kamiński Cz., Kurpiewski J., Katalog monet polskich 1649-1696, Warszawa, KAW 1982 25.-

678. Kamiński Cz., Żurkowski J., Katalog monet polskich 1697-1763, Warszawa, KAW 1980, 399 s. 35.-

679. Kiersnowski R., Pradzieje grosza, Wiedza Powszechna 1974 20.-

680. Kopicki E., Komplet katalogów, wyd. 1 - 17 vol. + trzy częci Skorowidza (1990-1992) 200.-

681. Kowalska A., Odznaki i odznaczenia wojskowe, Warszawa 1986 5.-

682. Kowalski M., Katalog odznak i oznak Ludowego Wojska Polskiego 1943-1973, Wrocław 1979 5.-

683. Kowalski M., Ordery, odznaczenia, odznaki, orły i medale Ludowego Wojska Polskiego,

Muzeum Okręgowe w Białej Podlaskiej 1981 5.-

684. Krogulec G., Uwagi o orderze wojskowym Virtuti Militari, Warszawa 1987 50.-

685. Królikowski B., Dwa stulecia orła wojskowego, Wrocław 1980 20.-

686. Kubiak S., Monety i stosunki monetarne w Prusach Królewskich w 2 połowie XV w.,

Ossolineum 1986 30.-

687. Kubiak S., Monety pierwszych Jagiellonów 1386-1444, Ossolineum 1970,

265 s. + ilustracje i mapy 40.-

688. Kunisz A., Mennictwo w Cesarstwie Rzymskim w I wieku n.e., Katowice,

Uniwersytet ąski 1978, 158 s. + tablice 25.-

689. Kunisz A., Obieg monetarny w Cesarstwie Rzymskim w latach 214/215-238 n.e.,

Katowice, Uniwersytet ąski 1971, 170 s. + tablice 20.-

690. Kunisz A., Znaleziska monet rzymskich z Małopolski, Ossolineum 1985, 288 s. 20.-

691. Kurpiewski J., Zarys historii pieniądza polskiego, Warszawa PTAiN 1988 15.-

692. Łoza S., Legia Honorowa w Polsce 200.-

693. Maciaszek J., Jan Paweł II na medalach i monetach wiata w latach 1978-83, PTAiN 1986 50.-

694. Męclewska M., Skarby monet z lat 1500-1649 na obszarze PRL, P.T.A.i N 1983 30.-

695. Mękicki R., Wystawa współczesnego medalierstwa belgijskiego urządzona

staraniem Zrzeszenia Urzędników Banku Gospodarstwa Krajowego we Lwowie,

Lwów - wrzesień 1935 70.-

696. Mielnikowa A.S., Rubel Konstantego, Moskwa 1991 40.-

697. Mrowiński E., Monety Księstwa Kurlandii i Semigalii, PTAiN, 1989 25.-

698. Mrowiński E., Monety Księstwa Kurlandii i Semigalii, PTAiN, 1989 20.-

699. Mrożek S., Dewaluacja pieniądza w starożytnoci grecko-rzymskiej, Ossolineum 1978, 116 s. 20.-

700. Nummus et historia, Warszawa PTAiN 1985 50.-

701. Opozda T., Mennica łobżenicka, Ossolineum 1975, 210 s. 50.-

702. Popioł-Szymańska, Poglądy monetarne w Polsce od XV-do XVIII wieku 20.-

703. Reyman J., Mennica Olkuska 1579-1601, Ossolineum 1975 363 s. + tablice 40.-

704. Sikorski B., Moneta w filatelistyce europejskiej, Warszawa 1982 8.-

705. Sotnikow M.P., Spaskij, Tysiaczletie drewniejszych monet Rosji - swodnyj katalog

ruskich monet X-XI w, Leningrad 1983 25.-

706. Stężyński-Bandkie K., Numizmatyka krajowa, ksero w twardej oprawie 30.-

707. Stronczyński K., Pieniądze Piastów. Repr. 100.-

708. Strzałkowski J., Medale polskie 1901-1944, Warszawa, PTAiN 1981 50.-

709. Suchodolski S., Denar w kalecie, Ossolineum 1981 10.-

710. Szelokow A.A., Monety ZSRR, Moskwa 1989 20.-

711. Szwagrzyk J.A., Pieniądz na Ziemiach Polskich X-XX w., Ossolineum 1973 80.-

712. Terlecki Wł., Mennica Warszawska, Ossolineum 1970, 287 s. 40.-

713. Uzdennikow, Monety Rosji 1700-1917, Moskwa 1985 60.-

714. Wczesnoredniowieczny skarb srebrny z Maurzyc pod Łowiczem, Ossolineum 1959 35.-

715. Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne. N. 1-12 1925 r., 74 s.+ ilustracje 50.-

716. Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne. T. XV-1933 r., 144 s. 80.-

717. Wiadomości Numizmatyczne 1957-1996 (brak numerów 137 i 138 z 1991 r.) 950.-

718. Więcek A., Jan Filip Holzhausser (1741-1792) P.T.N. 1993 40.-

719. Żabiński Z., Rozwój systemów pieniężnych w Europie Zachodniej i Północnej,

Ossolineum 1989, 167 s. 35.-

720. Żebrowski T., O pieczęciach dawnej Polski i Litwy, liczne ilustracje, twarda oprawa 140.-

DZIEKUJEMY ZA UDZIAŁ I ZAPRASZAMY W LISTOPADZIE 2004 R.